Kebab Antalya Bratislava I

  • Námestie Slobody 6
    811 06 Bratislava I