Ochrana osobných údajov a používanie cookies

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a európskym nariadením č. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

KTO JE SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ týchto webových stránok je spoločnosť Ing. Róbert Blto – BREX, Na Hôrke 50/24, 949 11 Nitra, IČO 43 531 326, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Nitre pod č. 430- 30990.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

 • Informácie, ktoré nám poskytnete v rámci našich zmlúv, prihlasovacích a kontaktných formulárov
 • Vložený obsah z iných webových stránok
 • Súbory cookies

AKO POUŽÍVAME ZHROMAŽĎOVANÉ INFORMÁCIE

 • Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formulárov, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:
 • Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 • údaje z prihlasovacích formulárov a zmlúv pre potreby novej registrácie
 • kvôli niektorým funkciám a využívaním služieb tretích strán dochádza k výmene komunikačných údajov a cookies medzi vami a príslušným poskytovateľom danej služby napr. Google Analytics, Google AdWords, Google Maps, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube a pod.
 • webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu

INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH

Nasledujúce práva sa na vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme
 • právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Uchovávame Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

KONTAKT

 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, použite e-mail: info@obedvmeste.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0903 108 253.