Ochrana osobných údajov a používanie cookies

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a európskym nariadením č. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

KTO JE SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ týchto webových stránok je spoločnosť Ing. Róbert Blto – BREX, Na Hôrke 50/24, 949 11 Nitra, IČO 43 531 326, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Nitre pod č. 430- 30990.
Zodpovedná osoba vo vzťahu k osobným údajom je pani Ing. Zuzana Bltová, Na Hôrke 50/24, 949 11 Nitra, info@obedvmeste.sk

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre našu stránku https://www.obedvmeste.sk a jej podstránky. Neplatí pre webové stránky prevádzkované tretími stranami.
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

 Na ochranu osobných údajov dodržiavame prísne bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom. V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov Vás budeme bezodkladne informovať.

 • ste zodpovedný za prístupové údaje, ktoré ste obdržali za účelom vstupu do administrácie Vašej reštaurácie
 • komunikácia je zabezpečená hypertextovým prenosovým protokolom skr. HTTPS.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

 • Informácie, ktoré nám poskytnete v rámci našich zmlúv, prihlasovacích a kontaktných formulárov
  meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mail, pozícia a podpis zamestnanca, prevádzkara alebo majiteľa
 • Magazín
  meno, priezvisko, pracová pozícia, autor, fotografia
 • Uplatňovanie práv dotknutých osôb
  meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, podpis, adresa 
 • Účtovné doklady
  meno, priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e-mail, DIČ, IČO, IČ DPH, podpis
 • Vložený obsah z iných webových stránok
 • Súbory cookies
 • Sociálne siete - Facebook a Facebook App, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn
  meno alebo id profilu, prístupový token,  link na webovú lokalitu
  Používatelia sociálnych sietí sú zodpovedný za obsah svojho profilu. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na nasledovných linkoch:
  Facebook
  Instagram
  YouTube
  Twitter
  LinkedIn

AKO POUŽÍVAME ZHROMAŽĎOVANÉ INFORMÁCIE

 • Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formulárov, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené
  Účel: základne údaje pri záujme o registráciu zariadenia
 • Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 
  Politika týkajúca sa súborov cookie | Európska komisia (europa.eu)
 • údaje z prihlasovacích formulárov a zmlúv pre potreby novej registrácie
  Účel: vytvorenie profilu a uzavretie zmluvy
 • kvôli niektorým funkciám a využívaním služieb tretích strán dochádza k výmene komunikačných údajov a cookies medzi vami a príslušným poskytovateľom danej služby napr. Google Analytics, Google AdWords, Google Maps, Facebook,Facebook App, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube a pod.
  Účel: prezentácia zariadenia na socilálnych sieťach ( všetky sociálne siete), analýza návštevnosti webovej lokality (Google Analytics), automatické zverejňovanie denného menu na profile reštaurácie (Facebook App)
 • webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu

INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH

Nasledujúce práva sa na vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme
 • právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Vaše práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky, e-mailom na Ing. Zuzana Bltová, Na Hôrke 50/24, 949 11 Nitra, 0903 328 559, info@obedvmeste.sk

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Uchovávame Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Osobné údaje uchovávame:

 • ak nám bol udelený súhlas, po dobu udelenia alebo odvolania súhlasu
 • na základe zákona, po dobu ktorú určí zákon, v prípade účtovníctva je to 10 rokov
 • prostredníctvom cookies počas celej doby udelenia súhlasu
 • pre Facebook App, po dobu využívania aplikácie reštauračným zariadením

KONTAKT

 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, použite e-mail: info@obedvmeste.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0903 328 559.